เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๒๓๓ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างยางรถยนต์พร้อมแบตเตอรี่ หมายเลขทะเบียน บบ - ๒๓๐๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ -๑๒๐๑ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายคัตเอาต์ใหญ่ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไทรม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๙-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กล 4749 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กล 4749 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กล 4749 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กล 4749 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า กรณีเร่งด่วน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุ ไม้ ตะปู ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุ ทราย (ป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๐ - ๕๘ - ๐๐๐๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest