ชื่อ
: นายสมควร อ่วมอ่อง
ตำแหน่ง
: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ