ชื่อ
: ร.ต.ท. เจษฎา กูรสุรพงศ์
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองไทรม้า
089-7799229