ชื่อ
: นายพรเทพ เหมะพุกกะ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง