ชื่อ
: พันจ่าเอกเชิดชาย ไพรวิจารย์
ตำแหน่ง
: นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ