ชื่อ
: นายปฏิยุทธ เนตรบุตร
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
เมืองไทรม้า
088-4263562