ชื่อ
: จ่าสิบเอกสมเจตน์ ภู่ห้อย
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 3
081-3758987