ชื่อ
: นางวาสนา จันทนดิษฐ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 2
095-9524562