ชื่อ
: นายสุรินทร์ สาแย้ม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 1
087-3465027