ชื่อ
: นายพวน อินนุช
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 1
081-57368877