ชื่อ
: นางสาวดวงเพ็ญ ปกครอง
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 2
รักษาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองไทรม้า