ชื่อ
: นางสาวสาวิตรี ศรีบ้าน
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา