ชื่อ
: นางกัญญา คชาชัย
ตำแหน่ง
: ครู คศ.2 รักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
(แห่งที่ 2)