ชื่อ
: นายนรินทร์ บุญฉ่ำ
ตำแหน่ง
: เลขานุการสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า