ชื่อ
: จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร
ตำแหน่ง
: นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า
081-9336599