เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวสาวิตรี ศรีบ้าน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
thumbs
นางสาวสุธาสินี วรรณเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นางณัฏฐ์ธัญศา เชิญชมชื่น
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
thumbs
นางสาวธนิดา บุญเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
thumbs
นางสุนันทา สินธุนาวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
thumbs
นางนุชนาถ ไวทยาชีวะ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
thumbs
นายณัช เลี้ยงวณิชกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
Share on Line
Share on Pinterest