เลือกเปลี่ยนภาษา

 

วิสัยทัศน์

   ไทรม้าน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ประชาชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งตนเองได้ และชุมชนมีความเข้มแข็ง

 

พันธกิจ

  • การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

  • การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  • การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

  • การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

  • การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนะธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม


 

Share on Line
Share on Pinterest