เลือกเปลี่ยนภาษา

จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร


 

  สารนายก
 
   เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจผม  ได้เข้ามาบริหารเทศบาลเมืองไทรม้า  อีกครั้งหนึ่ง
ผมขอปวารณาตัวว่า “ จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และพร้อมที่จะพัฒนา
พื้นที่เทศบาลเมืองไทรม้าให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญา
ต่อพี่น้องประชาชน ที่ว่า “ความต้องการของคนในท้องถิ่นต้องมาก่อน” 
                                                   

                                                                                          

                                                                      

 

Share on Line
Share on Pinterest