เลือกเปลี่ยนภาษา

ข้อมูลพื้นฐาน/สภาพทั่วไป

     ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือชองอำเภอเมืองนนทบุรี มีระยะห่างจากศูนย์ราชการ จังหวัดนนทบุรี ประมาณ
8 กิโลเมตรและห่างจากรุงเทพมหานครประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,090 ไร่

    อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าอิฐ
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางกระสอ และตำบลสวนใหญ่
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางรักน้อย

   

    ภูมิประเทศ

   ตำบลไทรม้า ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองมาก เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรมมีการปลูกพืชและผลไม้ แต่ปัจจุบันมีอัตราที่ลดลง เนื่องจากอยู่ใน เขตการปกครองของอำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้กับ กรุงเทพมหานคร จึงเป็นศูนย์กลางการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานคร สภาพส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด


      ภูมิอากาศ

    ตำบลไทรม้า มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น และเป็นไปตามฤดูกาล อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ตลอดทั้งปีประมาณ 25-35 องศาเซสเซียส เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมักจะเกิดอุทกภัย ในฤดูแล้ง
มีผลกระทบกับการทำเกษตรกรรมทำให้ต้องดำเนินการลอกคูคลองเป็นประจำ

     

     เขตการปกครอง

     ตำบลไทรม้ามีการแบ่งเขตชุมชนในพื้นที่เป็น 11 ชุมชน

        1.บ้านวัดแดง                 2.บ้านบางอ้อ                        3.บ้านไทรม้าเหนือ

       4.บ้านบางประดู่             5.บ้านคลองหลุมมะดัน            6.หมู่บ้านซื่อตรง1

       7.หมู่บ้านซื่อตรง2          8.บ้านบางกำลัง                     9.บ้านวัดเพลง 

      10.บ้านไทรม้าใต้           11.หมู่บ้านเปี่ยมสุข

 

จำนวนประชากร
ประเภทรายการ จำนวน
ชาย 11,007 คน
หญิง 12,923 คน
รวม 23,923 คน
ครัวเรือน 8,862 ครัวเรือน
รวม 8,862 ครัวเรือน

 

*ข้อมูลประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564*

 

สภาพทางสังคม

    การศึกษา

     โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองไทรม้า

 • โรงเรียนอนุบาลเทศไทรม้า 1 แห่ง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

    โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า

 • โรงเรียนอนุบาล 2 แห่ง

  • โรงเรียนอนุบาลมณียา

  • โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์

 • โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  • โรงเรียนแดง (นนทคุณพิพัฒน์)

  • โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

   

    ศาสนา

    ศาสนสถานในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า มี 5 แห่ง

 • วัดแดงธรรมชาติ
 • วัดไทรม้าเหนือ
 • วัดไทรม้าใต้
 • วัดเพลง
 • วัดบางนา   

การคมนาคม

    ทางบก 

    ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 302 (รัตนาธิเบศร์) สะพานนั่งเกล้า เป็นเส้นทางหลัก

 • ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
 • ถอนคอนกรีต จำนวน 42 สาย
 • ถนนอื่นๆ จำนวน 2 สาย
 • สะพานคอนกรีต จำนวน 4 แห่ง

    ทางน้ำ

    ใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองอ้อม มีเรือโดยสารและเรือส่วนตัว

    อุสาหกรรม

 • โรงงานอุสาหกรรมจำพวก 26 แห่ง

    การพาณิชย์

 • ธนาคาร 1 แห่ง
 • สถานธนานุบาล 2 แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน/ปั๊ม/NGV/CNG/LPG 2 แห่ง
 • โชว์รูมและศุนย์บริการรถยนต์ 2 แห่ง
 • สถานบริการประกันภัย 2 แห่ง
 • สถานบริการพยาบาลสัตว์เลี้ยง 2 แห่ง
Share on Line
Share on Pinterest