เลือกเปลี่ยนภาษา

การจำหน่ายรายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

Share on Line
Share on Pinterest