เลือกเปลี่ยนภาษา

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ (ระเบียบฯข้อ 111) กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอื่น

Share on Line
Share on Pinterest