เลือกเปลี่ยนภาษา

คำสั่ง การแต่งตั้งพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปังบประมาณ 2561-2563

Share on Line
Share on Pinterest