เลือกเปลี่ยนภาษา

คำสั่งเทศบาล ที่ 1038/2562 เรื่องการแบ่งงานและมบหมายงานในหน้าที่ ของพนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด(ศูนย์ดำรงธรรม)

Share on Line
Share on Pinterest