เลือกเปลี่ยนภาษา

คำสั่งเทศบาล ที่1038/2562 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล

Share on Line
Share on Pinterest