เลือกเปลี่ยนภาษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest