เลือกเปลี่ยนภาษา

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

???? ข่าวประชาสัมพันธ์

???? การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

✅ คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลไทรม้า

3. เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

✅ โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

*หมายเหตุ ปิดรับลงทะเบียนในเดือนธันวาคมของทุกปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปรับปรุงระบบลงทะเบียน

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองไทรม้า โทร. 02 926 1350-2 ต่อ 220

Share on Line
Share on Pinterest