เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ????

จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ครอบครัวของเด็กแรกเกิดที่ยากจน เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่า คนในครอบครัวจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี ถึงจะได้รับสิทธินี้ โดยจะได้รับเงินจำนวน 600 บาท ทุกเดือน ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี

✅ คุณสมบัติ

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

- มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

- เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

- อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

- ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

✅ ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

- มีสัญชาติไทย

- เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

- เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

- อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

✅ เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย

- แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

- แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

- สูติบัตรเด็กแรกเกิด

- สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง 

(บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์

(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

- กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

- สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 เทศบาลเมืองไทรม้า โทร. 02 926 1350-2 ต่อ 220

Share on Line
Share on Pinterest