เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/10436 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 3030 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว1659 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C (ประกาศมาแล้ว 3030 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.2/ว138 การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3030 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.1/10940 ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประกาศมาแล้ว 3030 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.1/937 แจ้งระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ประกาศมาแล้ว 3031 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.1/936 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (ประกาศมาแล้ว 3031 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว1635 ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ประกาศมาแล้ว 3035 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/ว933 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3035 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว929 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 3035 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/ว10295 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 3035 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest