เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.2/ว69 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2556 (ประกาศมาแล้ว 3024 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว 1716 การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ประกาศมาแล้ว 3027 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว1719 การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบอาชีพครูโดยไม่มีใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ (ประกาศมาแล้ว 3027 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2556 ที่ นบ ๐๐๒๓.๕/๙๕๕ แนวทางการตั้งประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนรายจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู่ป่วยเอดส์ (ประกาศมาแล้ว 3027 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2556 ที่ นบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๑๗ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 3027 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ที่ นบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๐๓ การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 3028 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ที่ นบ ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๙๐ ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 3028 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ที่ นบ ๐๐๒๓.๑/๙๕๗ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ประกาศมาแล้ว 3028 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2556 ที่ นบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๘๑ ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Good Govemance and Management of Rural Development programme (ประกาศมาแล้ว 3029 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/10942 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) (ประกาศมาแล้ว 3030 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest