เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3820 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3812 แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3786 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3773 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3784 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว818 รับแจ้งจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่า ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3772 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.2/ว186 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.2/ว185 ประกาศรับสมัคสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.2/ว3798 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ้ทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest