เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.ย. 2564 นบ0023.2/ว770 แจ้งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นมาล่วงหน้า พ.ศ 2564 จำนวน 3 โครงการโดยกรมส่งเสริมฯ ยังคงรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมไว้เช่นเดิม (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 771 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นให้อปท.ทราบ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 3434 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2 ) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ0023.4/ว3431 การรายงานและบันทึกข้อมุลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ0023.4/ว3433 การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของอบต. (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ0023.5/ว768 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 ให้อปท. ทุกแห่ง (ยกเว้น อบจ.) ตามระบบ KTB (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ0023.2/ว162 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2564 ผ่าน ระบบ Application Zoom (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ 0023.2/ว162 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ 0023.5/ว768 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (ยกเว้น อบจ.) ตามระบบ KTB (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2564 นบ0023.4/ว763 กรอกแบบสำรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest