เลือกเปลี่ยนภาษา

สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า

เลขที่ 22/2 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2

โทรสาร : 0-2926-1325
             0-2926-1359
Website : saima.go.th
Email admin@saima.go.th

เบอร์หน่วยงานติดต่อภายใน

สำนักปลัด

ห้องปลัด

ต่อ 205

หน้าห้องปลัด

ต่อ 209

ห้องรองปลัด

ต่อ 206 

หน้าห้องรองปลัด

ต่อ 203

หัวหน้าสำนักปลัด

ต่อ 219

งานธุรการ

ต่อ 211

งานรับหนังสือ

ต่อ 227

งานทะเบียนราษฎร

ต่อ 101

งานเทศกิจ

ต่อ 210

หน้าห้องนายกฯ

ต่อ 214

งานนิติกร

ต่อ 327

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ต่อ 221

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0-2926-1326

กองคลัง

ผอ.กองคลัง

ต่อ 106

งานการเงิน

ต่อ 127,105

งานพัสดุ

ต่อ 104,108,109

งานจัดเก็บ/งานภาษี

ต่อ 108

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ต่อ 112

งานในกอง

ต่อ 111,128

กองสวัสดิการสังคม

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ต่อ 212

งานในก่อง

ต่อ 212,220

กองช่าง

ผอ.กองช่าง

ต่อ 301

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ต่อ 302

งานธุรการ

ต่อ 315,303

งานช่าง

ต่อ 321

กองการศึกษา

ผอ.กองการศึกษา

ต่อ 305

งานธุรการ

ต่อ 304

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1  ติดต่อ 0-2528-6291
โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 ติดต่อ 0-2926-1354

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ

ต่อ 319

งานธุรการ 

ต่อ 319

ห้อง ICT

ต่อ 310

 

 

กองการเจ้าหน้าที่

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

ต่อ 307

งานบุคลากร 

ต่อ 307

 

ติดต่อสอบถาม เทศบาลเมืองไทรม้า

Share on Line
Share on Pinterest