กระดานร้องเรียนชี้แจงเรื่องร้องเรียนกรณีเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้รุกล้ำที่ดิน
Saima Admin asked 3 weeks ago

เรียนคุณปลา
     ตามที่คุณปลาได้แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้รุกล้ำที่ดิน ณ บ้านเลขที่ 101/199 ซื่อตรงรัตนาธิเบศร์มานั้น
ทางเทศบาลตำบลไทรม้าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมิใช่พื้นที่สาธารณะ ที่ทางหน่วยงานจะเข้าไปดำเนินการได้ อีกทั้งเทศบาลตำบลไทรม้ามิได้ให้บริการรับตัดกิ่งไม้ในที่ดินของเอกชน กรณีดังกล่่าวที่ร้องมาผู้ร้องสามารถจัดการได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย แต่ก่อนที่จะทำการตัดต้นไม้ที่ยื่นรุกล้ำเข้ามาเจ้าของที่ดินจะต้องทำการบอกกล่าวเจ้าของต้นไม้ให้ทราบภายในระยะเวลาอันสมควร(ไม่น้อยกว่า7วัน)
      ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 13 \” เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมืื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้ \”
                                                                      เทศบาลตำบลไทรม้า