กระดานร้องเรียนCategory: Questionsการก่อสร้างอาคารใหม่ในหมู่บ้านร่มรื่นวิวล์ ผิดพรบ.ควบคุมอาคาร
Piyanat asked 5 months ago

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างควบคุมอาคาร ดำเนินการตรวจสอบอาคารก่อส้างใหม่ภายในหมู่บ้านรมรื่นวิลล์2 ซึ่งผิดพรบ. ควบคุมอาคารหรือไม่ ทั้งระยะร่นจากถนนสาธารณะ บ้านข้างเคียง รวมถึงพื้นที่ว่าง (คำถาม -ทางหน่วยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบต้องมาตรวจสอบอย่างน้อย1ครั้ง/15วัน ใช่หรือไม่)
ทางเจ้าของงานทำงานด้านการก่อสร้าง น่าจะทราบกฎหมายดี แต่จงใจหลีกเลี่ยงหรือไม่

1 Answers
Saima Admin answered 4 months ago

เรียน  คุณปิยนาตร์
                        ตามที่ท่าน ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตำบลไทรม้า เรื่อง การก่อสร้างอาคารใหม่ในหมู่บ้านร่มรื่นวิวล์ ผิดพรบ.ควบคุมอาคาร นั้น
                        เทศบาลตำบลไทรม้า โดยกองช่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารก่อส้างใหม่ภายในหมู่บ้านรมรื่นวิลล์2 พบว่า
อาคารดังกล่าว ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ 003/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 และแบบแปลนระยะร่นของอาคารก่อสร้าง ถูกต้องตามรูปแบบ
                          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                        เทศบาลตำบลไทรม้า