กลุ่มแพทย์แผนไทยและลูกประคบ
คุณพรทิพย์ ฉิมแป้น ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตกรไทรม้า /กลุ่มนวดไทยไทรม้า
ติดต่อ : 08-1349-8334