Entries by Saima Admin

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประวัติความเป็นของวันต่าต้านยาเสพติดโลก        ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกใน การต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking I) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทย หนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา ดังนั้น เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกัน “สวมเสื้อสีขาว” โดยพร้อมเพรียงกันในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประกาศจ้างดำเนินการโครงการขุดลอกคูคลองแวะบ้านครูสมพร หมู่ที่1 คลองโยธา หมู่ที่ 1 คลองผู้ใหญ่เชาว์ หมู่ที่ 1 คลองบ้านยายขาบ หมู่ที่ 1 และคลองนายชื้น หมู่ที่ 2 จำนวน 5 คลอง

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  21 มิถุนายน  2560 หมู่ที่ เวลา 08.45 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ หมายเหตุ 1 0.11 กรัม/ลิตร วัดแดง   2 0.11 กรัม/ลิตร  ปากคลองบางกำลัง   3 0.11 กรัม/ลิตร ใต้สะพานพระนั่งเกล้า    4 0.13 กรัม/ลิตร วัดไทรม้าเหนือ   5 0.20 กรัม/ลิตร ปากคลองอ้อม   6 0.22 กรัม/ลิตร โป๊ะท่าน้ำยายเทียม   สรุปค่าเฉลี่ย 0.14 กรัม/ลิตร     หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร  

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  20 มิถุนายน  2560 หมู่ที่ เวลา 08.45 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ หมายเหตุ 1 0.09 กรัม/ลิตร วัดแดง   2 0.09 กรัม/ลิตร  ปากคลองบางกำลัง   3 0.13 กรัม/ลิตร ใต้สะพานพระนั่งเกล้า    4 0.13 กรัม/ลิตร วัดไทรม้าเหนือ   5 0.16 กรัม/ลิตร ปากคลองอ้อม   6 0.19 กรัม/ลิตร โป๊ะท่าน้ำยายเทียม   สรุปค่าเฉลี่ย 0.13 กรัม/ลิตร     หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร  

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  19 มิถุนายน  2560 หมู่ที่ เวลา 09.00 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ หมายเหตุ 1 0.10 กรัม/ลิตร วัดแดง   2 0.11 กรัม/ลิตร  ปากคลองบางกำลัง   3 0.12 กรัม/ลิตร ใต้สะพานพระนั่งเกล้า    4 0.12 กรัม/ลิตร วัดไทรม้าเหนือ   5 0.15 กรัม/ลิตร ปากคลองอ้อม   6 0.18 กรัม/ลิตร โป๊ะท่าน้ำยายเทียม   สรุปค่าเฉลี่ย 0.13 กรัม/ลิตร     หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร  

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  13 มิถุนายน  2560 หมู่ที่ เวลา 08.40 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ หมายเหตุ 1 0.12 กรัม/ลิตร วัดแดง   2 0.12 กรัม/ลิตร  ปากคลองบางกำลัง   3 0.11 กรัม/ลิตร ใต้สะพานพระนั่งเกล้า    4 0.11 กรัม/ลิตร วัดไทรม้าเหนือ   5 0.11 กรัม/ลิตร ปากคลองอ้อม   6 0.15 กรัม/ลิตร โป๊ะท่าน้ำยายเทียม   สรุปค่าเฉลี่ย 0.10 กรัม/ลิตร     หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร