จ้างดำเนินการโครงการขุดลอกคูคลองสวนพริก หมู่ที่ ๓,โครงการขุดลอกคูคลองบ้านครูสุดใจ หมู่ที่ ๔,โครงการขุดลองคูคลองบ้านจ่าเสริม หมู่ที่ ๕,โครงการขุดลอกคูคลองไทร หมู่ที่ ๕

Download PDF