จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไทรม้า จำนวน ๓๖ รายการ,จัดซื้อสื่อการสอน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้า จำนวน ๑๐๓ รายการและจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๗ รายการ

Download PDF