ประกาศเทศบาลตำบลไทรม้า เรื่อง บอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาจ้าง

Download PDF