ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างไหล่ทางแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนบางอ้อ 2 หมู่ที่ 6

Download PDF