Download PDF
แผนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ-ด้านการป้องกันการทุจริตDownload PDF
ส่วนที่-๒-แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ-ด้านการป้องกันการทุจริตDownload PDF
ส่วนที่-๓-มิติที่-๑Download PDF
:ส่วนที่-๓-มิติที่-๒.Download PDF
ส่วนที่-๓-มิติที่-๓Download PDF
ส่วนที่-๓-มิติที่-๔Download PDF
ส่วนที่-๓-มิติที่-๕Download PDF
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560)Download PDF