นายสมศักดิ์ บำรุงผล

ปลัดเทศบาล

นางวิลาวัลย์ อยู่ดี

รองปลัดเทศบาล

นายศุภชัย นิลสิงขร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนาฎลดา ประกิจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธวัช ยังแจ่ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิสุทธิ์ เสาวรัจ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นางสาวมลฤดี พ่วงแพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ ปานปิ่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวอรวรรณ ศรีรัตนะ

ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

นางสาวสริตาภร สุวรรณดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลไทรม้า