รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไทรม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานผลการดำเนินงาน) (ครั้งที่ 1 : เดือนเมษายน พ.ศ. 2560)Download PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561Download PDF
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560Download PDF
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559Download PDF
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553 - 2555Download PDF